Hatályos: 2015. május 8-tól

Ezen dokumentum a usaintern.club weboldal (továbbiakban: Weboldal) használatának feltételeit, a Weboldal látogatójának, illetve a Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő személynek (továbbiakban: Felhasználó) és a Weboldal üzemeltetőjének (Üzemeltető) jogait és kötelezettségeit szabályozza.

 1. Jelen megnevezésű dokumentum magyar nyelven készült.
 2. Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével a Jogi Nyilatkozat rendelkezéseit megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vesz.
 3. A Weboldal szolgáltatásai – amennyiben adott esetben a Weboldalon ezzel ellentétes, kifejezett rendelkezés nem található – ingyenesen érhetők el Felhasználók számára.
 4. Üzemeltető a Felhasználó vagy egyéb harmadik személy által a Weboldalon esetlegesen közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.
 5. A Weboldalon található kapcsolatos információ – Üzemeltető tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó információ kivételével – kizárólag tájékoztató jellegű, az abban foglaltak valódiságáért Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Üzemeltető továbbá nem nyújt semmiféle egyéb adózási- illetve jogi tanácsot Felhasználó részére, minden ilyen jellegű információ kizárólag tájékoztató jelleggel kerül a Weboldalon közzétételre, azok valódiságáért Üzemeltető nem felelős.
 6. Jelen Jogi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A Weboldal használatából eredő bármely jogvita lefolytatása a magyar bíróságok hatáskörébe tartozik, illetve az eljárás során a magyar jog alkalmazandó. A törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék, a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság az illetékes.
 7. A Weboldal az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, az azon található logó, valamennyi grafikai, szerkezeti elem, bármely formában – különös tekintettel azok kereskedelmi forgalomban, vagy egyéb üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történő használatára – kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.
 8. Üzemeltetőt megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Üzemeltető hozzájárulása szükséges.
 9. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – amennyiben az adott szolgáltatás esetében Felhasználó fogyasztónak minősül, és a Korm. rendelet hatálya az érintett jogviszonyra kiterjed – Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a szolgáltatás egésze teljesítettnek minősül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének fent hivatkozott teljesítését követően felmondáshoz való jogát elveszti.
 10. Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges belátási képessége birtokában van. Az ennek hiányából eredő bármely kárért Üzemeltető a felelősségét kifejezetten kizárja.
 11. Üzemeltető a részére a Weboldal működésével és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat Weboldal „Impresszum” menüpontjában található elérhetőségeken fogadja. A panaszok kivizsgálása a jogszabályban meghatározott határidőn belül történik. A kivizsgált panaszok ügyében tájékoztatást Felhasználó részére Üzemeltető elektronikus úton küld.
 12. Üzemeltető magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.
 13. A személyes adatok kezelésének szabályait a Weboldalon található Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

Felügyeleti és egyéb szervek, szervezetek elérhetőségei:

Gazdasági Versenyhivatal: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 468 0680
E-mail cím: info@nmhh.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti